ภาษาไทย   /   English   /   中文  

      Call Center +66-2266-4666  

Menu

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด

1. บทนำ

บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด (ต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า (“บริษัทฯ”) ) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดย บริษัทฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของ บริษัทฯ โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

2.ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย บริษัทฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดย บริษัทฯ และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ บริษัทฯ (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ

บุคคลมีความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ ตามความในวรรคแรก รวมถึง

  1). ลูกค้าบุคคลธรรมดา

  2). เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง

  3). คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

  4). กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ

  5). ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ

  6). ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.hertzthailand.com , www.thriftythailand.com และ Hertz Thailand Application รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นซึ่งควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ

  7). บุคคลอื่นที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บริษัทฯ เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

3.คำนิยาม

 • บริษัทฯ หมายถึง บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จำกัด และบริษัทในกลุ่ม
 • ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ โดยตรง เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสำรวจหรือใช้งาน ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับ บริษัทฯ ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบลายลักษณ์อักษร วาจา โทรศัพท์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ควบคุมดูแลโดย บริษัทฯ เป็นต้น

  4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค บางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู [นโยบายการใช้คุกกี้] เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้ามา ณ สถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึก ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

  4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิเช่น การทำการตลาดผ่าน Online Travel Agency (OTA) บุคคลของท่านจากบุคคลอ้างอิง บริษัทจัดหางาน หน่วยงานราชการ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่ บริษัทฯ ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตามแต่ กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความ ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัทฯ

5.ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

  5.1 บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแบ่งแยกประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ โดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

   1. ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดา ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม

   2. คู่สัญญา ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท ซึ่ง หมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน

   3. บุคลากรของบริษัท ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัท

   4. ผู้สมัครงาน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัท ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ ผู้ฝึกงาน/ผู้ขอรับทุนของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

  5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับมาจากบุคคลภายนอก ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

   1. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือ เดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และข้อมูลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม

   3. ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ประวัติสุขภาพ สถานะทางด้านสุขภาพ โรคประจำตัว ความพิการ ภาวะทุพพลภาพ ภาวะความผิดปกติของร่างกาย ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการประสบอุบัติเหตุ ข้อมูลที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์

   4. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย เบอร์โทรศัพท์บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย (Line ID, MS Teams, Skype ,อื่นๆ ) ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์, รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น

   5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

   6. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและ ประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพ ใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิ การศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

   7. ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐาน เช่น การทำนิติกรรมต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา ใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาสูติบัตร แบบแจ้งขออนุมัติเงินเดือนพนักงานใหม่และบรรจุเป็นรายเดือน แบบระบุนามผู้รับผลประโยชน์ แบบขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตน สัญญาจ้างงาน หนังสือค้ำประกันการทำงานและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงการ ว่าจ้างกรรมการ (เช่น หนังสือรับรองตำแหน่ง หนังสือรับรองเงินเดือน) หนังสือมอบอำนาจ

   8. ข้อมูลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านกับบุคคลอื่น ข้อมูลจากการ บันทึกการใช้งาน เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address ของคอมพิวเตอร์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการ เข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) และข้อมูลที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม ผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน

   9. ข้อมูลอื่นๆ เช่นบันทึกเสียงสนทนา บันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเสียงผ่านกล้องวงจรปิด CCTV

  5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท จะ ดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  6.1 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

   1. พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการหรือประมวลผล ข้อมูล ส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่างๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการบันทึกข้อมูล ด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากร บุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจ เป็นประโยชน์ต่อท่าน

   2. ที่ปรึกษาของบริษัทฯ อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด

   3. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย อาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รรับอนุญาตตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนัก งาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน อัยการสูงสุด ศาล กรมบังคับคดี

   4. ลูกค้า ผู้รับผลประโยชน์ คู่ค้าทางธุรกิจ ตัวแทน นายหน้า ผู้ให้บริการ และ/หรือ ตัวแทนของบุคคล ที่ท่านเป็นผู้ติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือตำแหน่งของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักาณะ คล้ายคลึงกัน

   6. บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ

  6.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่ กำหนดหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น และในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องได้บความยินยอมจากท่านบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น

  6.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูส่วน บุคคลที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด หากบริษัทฯ จะส่งหรือโอนข้อมูลส่วน บุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจว่าประเทศปลายทาง องค์การ ระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเว้นแต่เป็นกรณีที่ ได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ในบางกรณี บริษัทฯ อาจขอ ความยินยอมของท่านสำหรรับการส่งหรือดอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

7. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ และโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. ระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  2. อายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ ประมวลผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน [10] ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ สิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าว หากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของบริษัทฯ

8. สิทธิต่างๆของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หาก ท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุในข้อ 11 ของนโยบายฯ ฉบับนี้

  8.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  8.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่ สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  8.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  8.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด

  8.5 สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  8.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  8.7 สิทธิที่จะขอถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ได้

  8.8 สิทธิในการขอยื่นข้อร้องเรียน ในกรณีที่ท่านเห็นว่าเราได้ทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตาม กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

  8.9 สิทธิการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคล ของ ข้อมูลสมาชิก โดยสามารถดำเนินการได้โดยให้ติดต่อมาที่ อีเมล loyalty@hertzthailand.com

  บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิข้างต้น ซึ่งท่านอาจต้องให้ข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิดังกล่าวทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคและเชิง บริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดย ไม่ได้อนุญาต อีกทั้งเพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่าระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง

10. การเชื่อมต่อเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการภายนอก

บริการของ บริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ , แอปพลิเคชั่น หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่ง เว็บไซต์หรือบริการ ดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่าง จากนโยบายนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบใน รายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจ ควบคุมถึงมาตรการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อ เนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

11. วิธีการติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฯ ฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่านตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 8 ข้างต้นนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ตามรายละเอียดที่ปรากฎด้านล่างนี้

 • ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 46 อาคารสำนักงานโครนอสสาทร ชั้นจี และชั้นที่ 10 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • อีเมล dpo@hertzthailand.com
 • โทรศัพท์ +66-2266-4666 ต่อ 1622

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ที่สำคัญใดๆ พร้อมกับนโยบายฯ ฉบับปรับปรุงผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอ แนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 

© 2024 Paragon Car Rental Co., Ltd is committed to your privacy. For details, please read our "Privacy Policy"